לתרומות

והרי זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר וכ"ק אביו.. מסיעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמיים...
(ממכתב הרבי, כ"ח טבת תשי"ז)
וכבר נתונה ברכת מייסדה הגדול לכל הבא לעזרת המוסד הנעלה ישיבת תורת אמת אשר יסודותה בהררי קודש להצליח בכל עניניו בגשמיות וברוחניות. 
(ממכתב הרבי, כ' חשוון תשכ"ה)
בנועם נודעתי על דבר השתדלותו... לישיבת תורת אמת  בירושלים עיהקת"ו... רצוני להביע הנחת רוח שנגרמה לי ידיעה זו...
(מכתב הרבי, ה' כסלו תשכ"ד)
קיומה של ירושלים תלוי בקיומה של תורת אמת
(מדברי הרבי להרה"ח אברהם פריז)
תמכו בעין יפה וביד נדיבה בישיבת תורת אמת.. תנו לה את האפשריות להמשיך בעבודתה הק'... ובזכות מצוה רבה זו ישפיע השי"ת ברכה והצלחה עליכם, על ביתכם וזרעכם, בכל מילי דמיטב.
(ממכתב הרבי נר חנוכה, תשי"ב)
"והרי ישיבת תורת אמת בה זקנה ובה בחרות, תורה ביראת שמים ובמסירות נפש... בודאי שראוי' הישיבה תורת אמת שיתמכו בה בכל נפש ומאד... אף כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיאה השני של הישיבה עומד ומעורר רחמים בעד כל תומכי הישיבה, הם וביתם וזרעם.. "
(ממכתב הרבי לכללות אנ"ש אחב"י, כ' מר-חשון, תשכ"ה)
אשר לדעתי וכפי שראיתי במוחש… הנה ככל שיוסיף אומץ והשתדלות בחיזוק והתפתחות המוסד הק' – יתוסף בבריאותו גם כפשוטה, בריאות הגוף.
(ממכתב הרבי, כ"ב אייר תשי"ז)

לביצוע תרומה

קבלה ישראלית - מוכרת מס לפי סעיף 46

Donate Now

US TAX Receipt

Torath Emeth Donations

US Tax Deductible Donation - EN. 13-5619651

Donation details

stripe secure payments by PCI DCI SSL

Receipt details

Address

Payment details

באילו עוד אמצעים אפשר לתרום לנו?

Name: torath-emeth
Bank: citibank
 Account no: 4970591372
 ABA/Routing: 021000089

Yeshiva.torathemeth @gmail.com

US TAX Receipt

347-970-4183 (US)

US TAX Receipt

שם: תורת אמת
בנק: מרכנתיל (17)
סניף: חגי (635)  חשבון: 208930

1615 carroll st.
brooklyn, new york.
zip. 11213

רח' ירמיהו 16, ירושלים.
מיקוד 95050001
ת.ד. 5024

כתוב את הכותרת כאן

בקרוב