check my blog website hot girl nice ass.
www.xxxsex.group
porn videos blonde teen enjoys hardcore pussy sex.

- האתר במהלך עבודות תחזוקה, ייתכנו בעיות תצוגה -

והרי זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר וכ"ק אביו.. מסיעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמיים...
(ממכתב הרבי, כ"ח טבת תשי"ז)
וכבר נתונה ברכת מייסדה הגדול לכל הבא לעזרת המוסד הנעלה ישיבת תורת אמת אשר יסודותה בהררי קודש להצליח בכל עניניו בגשמיות וברוחניות. 
(ממכתב הרבי, כ' חשוון תשכ"ה)
בנועם נודעתי על דבר השתדלותו... לישיבת תורת אמת  בירושלים עיהקת"ו... רצוני להביע הנחת רוח שנגרמה לי ידיעה זו...
(מכתב הרבי, ה' כסלו תשכ"ד)
קיומה של ירושלים תלוי בקיומה של תורת אמת
(מדברי הרבי להרה"ח אברהם פריז)
תמכו בעין יפה וביד נדיבה בישיבת תורת אמת.. תנו לה את האפשריות להמשיך בעבודתה הק'... ובזכות מצוה רבה זו ישפיע השי"ת ברכה והצלחה עליכם, על ביתכם וזרעכם, בכל מילי דמיטב.
(ממכתב הרבי נר חנוכה, תשי"ב)
"והרי ישיבת תורת אמת בה זקנה ובה בחרות, תורה ביראת שמים ובמסירות נפש, אשר שמרה צביונה ותכונתה מאז הווסדה ועד עתה, וכל תלמידי' למודי ה' אשר כל רואיהם יכירום כי זרע ברך ה'. בודאי שראוי' הישיבה תורת אמת שיתמכו בה בכל נפש ומאד... אף כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיאה השני של הישיבה עומד ומעורר רחמים בעד כל תומכי הישיבה, הם וביתם וזרעם.. "
(ממכתב הרבי לכללות אנ"ש אחב"י, כ' מר-חשון, תשכ"ה)
אשר לדעתי וכפי שראיתי במוחש… הנה ככל שיוסיף אומץ והשתדלות בחיזוק והתפתחות המוסד הק' – יתוסף בבריאותו גם כפשוטה, בריאות הגוף.
(ממכתב הרבי, כ"ב אייר תשי"ז)

kissjav.ninja
horny milf fucks a cock and the bed. 91porn first time hairy lesbian and hot aunt blowjob duddyship day.
milky camgirl bouncing.desi girls angel fingered and tit fucked.