התשלום נקלט בהצלחה!

מודים אנו לך מקרב לך מקרב לב, ובטוחים שברכות הרביים הרבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך במלואם.

בברכה

"

ענייני בית הכנסת "צמח צדק"… מיוסד על הנקודה שאין זה ביכ"נ ככל שאר בתי כנסיות.. כי אם זהו "בא-כח של בתי-כניסיות" אנ"ש בכל מושבותיהם, הן באה"ק ת"ו והן בחו"ל… וחפץ הוי' בידם יצליח להרחיב את ביהכ"נ בכמות ובאיכות גם יחד…"

מכתב הרבי. י"ג חשוון, תשכ"ט

"