- האתר במהלך עבודות תחזוקה, ייתכנו בעיות תצוגה -


והרי זכות כ"ק מו"ח.. וכ"ק אביו אדמו"ר.. מסיעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמיים...
ממכתב הרבי, כ"ח טבת תשי"ז
rabbi yehoshua yusewitz
c.e.o.
rabbi yisochor dov wales
manager & c.p.a.
Rabbi Chaim S. Deitsch
Head of the Kollel
Rabbi Yosef T. Segal
Head of the Kollel
Rabbi Avraham Y. Lapidus
Rosh Yeshivah
Rabbi Yechiel M. Dobruskin
Rosh Yeshivah
Rabbi Shalom M. Lapidus
Principals of the talmud torah
Rabbi Yaakov Steinberg
Principal of the Kindergartens