- האתר במהלך עבודות תחזוקה, ייתכנו בעיות תצוגה -

נר חמישי, תשי"ב
נר חמישי, תשי"באגרות קודש, א'שיט
Read More

תמכו בעין יפה וביד נדיבה בישיבת תורת אמת.. תנו לה את האפשריות להמשיך בעבודתה הק’… ובזכות מצוה רבה זו ישפיע השי”ת ברכה והצלחה עליכם, על ביתכם וזרעכם, בכל מילי דמיטב.

כ"ג אייר, תשי"ח
כ"ג אייר, תשי"חאגרות קודש, ו'רסז
Read More

בלי ספק אשר תהי’ פעולתם וענינם בישיבת תורת אמת בתוספת וכו’… שכיון שנצטווינו על זה, בוודאי שנתנה האפשרית והכוחות… ויהי רצון שישפיעו גם על חבריהם בעבודה הקדושה… ובמילא יתפתח ויתגדל המוסד הק’…

כ"ז ניסן, תשכ"ד
כ"ז ניסן, תשכ"דאגרות קודש, ה'תתג
Read More

על כאו”א מתלמידי הישיבה הקדושה תורת אמת, להשתדל ולעשות כל התלוי בו, להרבות מספר התלמידים…

ה' כסלו, תשכ"ד
ה' כסלו, תשכ"דאגרות קודש, ה'תשו
Read More

בנועם נודעתי על דבר השתלדתו… לישיבת תורת אמת  בירושלים עיהקת”ו… רצוני להביע הנחת רוח שנגרמה לי ידיעה זו…

אל הנהלת ישיבת תורת אמת
אל הנהלת ישיבת תורת אמתאגרות קודש, ה'תקלו
Read More

ואשרי חלקו של כל אחד ואחד המשתתף במפעל הנעלה האמור, השתתפות בממונו וכן בגופו (ע”י השפעה על ידידים שגם הם יעשו ככה)

מענה בכתי"ק
מענה בכתי"קלנוסע לאה"ק
Read More

יעשה כאו”א מהנ”ל כל התלוי בו לביסוס והתרחבות תורת אמת… וזהו טובתם בזה ובבא.

כ מנחם אב, תשמ"ב
כ מנחם אב, תשמ"בלמשתתפים ביובל ה70
Read More

הנני מתכבד להשתתף בשמחה האמורה, שמחתכם שמחתינו.. אנא אחינו הנכבדים חושו מהרו בעזרתכם ושלחו נדבת לבבכם הטובה.. יברך השם ית’ אתכם, ביתכם וזרעכם בכל מילי דמיטב..

לאחינו בני ישראל
לאחינו בני ישראלאגרות קודש, ח'ב
Read More

ולא עזב ולא יעזוב הרועה את צאן מרעיתו

כ"ח טבת, תשי"ז
כ"ח טבת, תשי"זאגרות קודש, ה'פד
Read More

והרי זכות כ”ק מו”ח אדמו”ר וכ”ק אביו.. מסיעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמיים…

לאחינו בני ישראל
לאחינו בני ישראלכ"ב אייר, תשי"ז
Read More

אשר לדעתי וכפי שראיתי במוחש… הנה ככל שיוסיף אומץ והשתדלות בחיזוק והתפתחות המוסד הק’ – יתוסף בבריאותו גם כפשוטה, בריאות הגוף.

י"א אייר,  תרפ"ח
י"א אייר, תרפ"חאגרות קודש ריי"צ, שעו
Read More

ישיבת תורת אמת.. אשר זכתה לשם טוב, ובזה הנני פונה בבקשה.. לעשות מעמד עבור ישיבת תורת אמת בעין יפה.. יברך השי”ת את כל העושים והמעשים הם וביתם וזרעם.. בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר..

כ"ד אדר, תשי"ג
כ"ד אדר, תשי"גאגרות קודש, ב'נז
Read More

ובפרט לאלו שזכו ללמוד בישיבה מיסודם ובהנהלתם של נשיאנו צדיקי יסודי עולם… ובמילא נמשך לו תוספת ברכה והצלחה גם בחיי עולם, היינו גם בעולם הזה הגשמי…

לאחינו בני ישראל
לאחינו בני ישראלכ' חשוון, תשכ"ה
Read More

וכבר נתונה ברכת מייסדה הגדול לכל הבא לעזרת המוסד הנעלה ישיבת תורת אמת אשר יסודותה בהררי קודש להצליח בכל עניניו בגשמיות וברוחניות. 

לאחינו בני ישראל
לאחינו בני ישראלכ' חשוון, תשכ"ה
Read More

אף כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיאה השני של הישיבה עומד ומעורר רחמים בעד על תומכי הישיבה, הם וביתם וזרעם, גם ברוכים יהיו.

לאחינו בני ישראל
לאחינו בני ישראלכ' חשוון, תשכ"ה
Read More

להרים כל כסף הקדשים.. בעד המוסד הקדוש הזה.. הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ”ק אדמו”ר מוהרש”ב וממלא מקומו… על יסוד הישיבה תורת אמת והחזקתה… כמה גדול הזכות של כל משתתף בממונו ובטרחתו.. של מוסד ק’ זה..

ש"פ פרה, תשמ"ז
ש"פ פרה, תשמ"זשיחת כ"ק אדמו"ר
Read More

הרי כאן המקום להזכיר ע”ד המלווה מלכה שמתקיימת… לטובת ישיבת תורת אמת.. יה”ר רצון שהכל יהי’ בהצלחה רבה ומופלגה… ע”י נתינת ממון גשמי כפשוטו.. ותומכיה מאושר..

ידידנו אנ"ש שלומנו
ידידנו אנ"ש שלומנואגרות קודש רש"ב
Read More

והנני לעורר את ידידינו אנ”ש לבוא לעזרת הדבר הגדול הזה ברוח נדיבה… וכל המשתדל בעניין הגדול הזה יתברך מהשי”ת בכה”ט וימלא השי”ת כל משאלות לבבו לטוב להצליחו בכל עניניו..

כ"ג אדר, תר"צ
כ"ג אדר, תר"צאגרות קודש ריי"צ, תעו
Read More

ישיבת תורת אמת הנודעה ומפורסמה בטיב ענינה.. וחפצי אדיר בעזרתו ית’ להגדילה ולהאדירה.. הנני פונה אל ידידינו אנ”ש… לבוא לעזרת הישיבה המפאורה תורת אמת..

ב' אלול, תרפ"ד
ב' אלול, תרפ"דאגרות קודש ריי"צ, רלה
Read More

לבקש על  דבר החזקת הישיבה תורת אמת… להרים נדבתו בעין יפה בשביל החזקת הישיבה.. ובגלל הדבר הזה יברכם… בברכות מאליפות בבני חיי ומזונא רויחא.

כ' מנחם אב, תשמ"ב
כ' מנחם אב, תשמ"בשיחת כ"ק אדמו"ר
Read More

ובפרט ששמה של הישבה כפי שנקבע ע”י רבותינו נשיאנו מייסדי הישיבה הוא “תורת אמת” והרי ידוע שאמת מורה על נצחיות..

ער"ח ניסן תער"ג
ער"ח ניסן תער"גאגרות קודש רש"ב
Read More

וכל המתעסקים בזה יברכם השי”ת בכה”ט ברוח ובגשם…

ז' אדר ב, תשי"ד
ז' אדר ב, תשי"דאגרות קודש הרבי נשי"ד
Read More

ומובטח כ”ק מו”ח אדמו”ר.. מנהל כל מוסדות חב”ד, אשר כל המשתדלים בהחזקתם והתפתחותם יגן עליהם בפני עלילות.. וימשיכו לבטח בעבודתם..

כ' חשון, תשכ"ה
כ' חשון, תשכ"האגרות קודש, הרבי נשי"ד
Read More

הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ”ק אמו”ר מוהרש”ב וממלא מקומו הוד כ”ק מו”ח… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה…

כ' חשוון, תשכ"ה
כ' חשוון, תשכ"האגרות קודש הרבי נשי"ד
Read More

להיותה גם אז יחידה בצביונה ותכונתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרכתו… של מוסד ק’ זה.