בנועם נודעתי על דבר השתלדתו... לישיבת תורת אמת  בירושלים עיהקת"ו... רצוני להביע הנחת רוח שנגרמה לי ידיעה זו...
(מכתב הרבי, ה' כסלו תשכ"ד)
והרי זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר וכ"ק אביו.. מסיעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמיים...
(ממכתב הרבי, כ"ח טבת תשי"ז)
וכבר נתונה ברכת מייסדה הגדול לכל הבא לעזרת המוסד הנעלה ישיבת תורת אמת אשר יסודותה בהררי קודש להצליח בכל עניניו בגשמיות וברוחניות. 
(ממכתב הרבי, כ' חשוון תשכ"ה)
קיומה של ירושלים תלוי בקיומה של תורת אמת
(מדברי הרבי להרה"ח אברהם פריז)
תמכו בעין יפה וביד נדיבה בישיבת תורת אמת.. תנו לה את האפשריות להמשיך בעבודתה הק'... ובזכות מצוה רבה זו ישפיע השי"ת ברכה והצלחה עליכם, על ביתכם וזרעכם, בכל מילי דמיטב.
(ממכתב הרבי נר חנוכה, תשי"ב)
"והרי ישיבת תורת אמת בה זקנה ובה בחרות, תורה ביראת שמים ובמסירות נפש, אשר שמרה צביונה ותכונתה מאז הווסדה ועד עתה, וכל תלמידי' למודי ה' אשר כל רואיהם יכירום כי זרע ברך ה'. בודאי שראוי' הישיבה תורת אמת שיתמכו בה בכל נפש ומאד... אף כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיאה השני של הישיבה עומד ומעורר רחמים בעד כל תומכי הישיבה, הם וביתם וזרעם.. "
(ממכתב הרבי לכללות אנ"ש אחב"י, כ' מר-חשון, תשכ"ה)
אשר לדעתי וכפי שראיתי במוחש… הנה ככל שיוסיף אומץ והשתדלות בחיזוק והתפתחות המוסד הק' – יתוסף בבריאותו גם כפשוטה, בריאות הגוף.
(ממכתב הרבי, כ"ב אייר תשי"ז)

BANK DETAILS FOR A DIRECT TRANSFER

$

Name: torath-emeth

Bank: citibank

Account no: 4970591372

ABA/Routing: 02100089

name: torath-emeth

Bank: mercantile(17)

Branch: chagai(635)

Account: 208930

Name: tzemach-tzedek shul

Bank: mercantile discount

Branch: romema 746

Account no: 746-003933

name: torath-emeth

Bank: mercantile(17)

Branch: chagai(635)

Account: 208930

$

Name: torath-emeth

Bank: citibank

Account no: 4970591372

ABA/Routing: 02100089

BANK DETAILS FOR A DIRECT TRANSFER

Pay here ₪
Pay here $
Pay here €
Donate now ₪
Donate now ₪
Donate now $
Donate now $
Donate now €
Donate now €

Not holding the money

Stripe secure PCI-TLS
 

RECEIPT DETAILS

Address

Donate now $
Donate now $ca
Donate now $au
Donate now £
Donate now ₪
Donate now €
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה ₪
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה $
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תרומה €
להזנת פרטי תשלום ₪
להזנת פרטי תשלום $
להזנת פרטי תשלום €

תרומתך נקלטה בהצלחה!

קופת הצדקה שלך יצאה לדרך.

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע”י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

תרומתך נקלטה בהצלחה!

שים לב, ניתן לבטל/לערוך את קופת הצדקה וחיובי האשראי בכל עת ע”י שליחת מייל בצירוף הבקשה וכתובת המייל עמה פתחת את הקופה.

torath-emth.org/contact-us

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ”ק אדמו”ר מוהרש”ב וממלא מקומו הוד כ”ק מו”ח אדמו”ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה”

 מכתב הרבי. כ’ חשוון, תשכ”ה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

כרטיסך יחויב ביום העסקים הבא

 
 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

“הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ”ק אדמו”ר מוהרש”ב וממלא מקומו הוד כ”ק מו”ח אדמו”ר… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו… של מוסד קדוש זה”
 מכתב הרבי. כ’ חשוון, תשכ”ה