אח ורע, חסיד יקר!

עת צרה היא ליעקב, וממנה יוושע.

פונים אנו אליך, בקריאה של חיבה, לבוא ולקחת חלק בתקופה קשה זו בהחזקת מוסדות הרבי.

12 חודשים – שנה תמימה

תרומה חודשית, בסכום המתאים לך – וביחד עם רבים, תהווה היא לנו גב כלכלי אמיתי, ותאפשר לנו לקבל החלטות לתקופה הקרובה.

150

עובדים

7

מבנים

1,000

תלמידים

עשרות הורים שאיבדו מקור פרנסתם

ב"ה, ההוצאות ממשיכות ללא הרף, תחזוקת המבנים וכלל הצוות שמקבל את משכורתו נאמנה. 

ומן העבר השני; תורמים קבועים זה רבות בשנים אשר עצרו את תרומותיהם, חלק מההורים שמתקשה להעמיד את שכר הלימוד הסמלי. ובעיקר, לנוכח תקציבי המדינה העומדים להיחתך בצורה כואבת.

70 ₪
100 ₪
150 ₪
250 ₪

כל סכום שתבחר – לשנת המשבר הקרובה – סכום קטן, המניע ומחיה את המוסד.

להו"ק בכרטיס אשראי

yaad – secured pci dss

לטופס הו"ק בבנק

-למילוי מקוון-

הרשאה לחיוב חשבון - מוסדות תורת אמת ע"ר

לכבוד:

בנק: *

סניף: *

מס' סניף: *

כתובת הסניף:

מס' חשבון בנק *

סוג חשבון *

מסלקה *

מסלקה

קוד מוסד

28371

אסמכתא/ מס' מזהה של
הלקוח בחברה

  1. אני / או הח"מ *

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

מס' זהות / ח.פ.

כתובת *

רחוב ומספר בית

עיר

מיקוד

טל' לאימות

נותן/ים לכם בזה הוראת חייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י מוסדות תורת אמת (ע"ר) כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
2. ידוע לי/לנו כי:
א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ולמוסדות תורת אמת (ע"ר) שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שההודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
3. ידוע לי/לנו כי, הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5. הבנק יפעל בהתאם בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6. הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
7. נא לאשר למוסדות תורת אמת (ע"ר) בספח המחובר לזה, קבלת הוראות ממני/מאתנו.

פרטי ההרשאה

סכום לחיוב בודד *

מספר חיובים *

סוג

הצמדה

מועד חיוב ראשון *

מועד חיוב אחרון

שלח טופס