.
ב"ה | היום: ג׳ בניסן תשפ״ג
לפרשת: ויקרא
כניסת שבת הקרובה: 18:12
צאת השבת: 19:30
22:25

פרנס היום

לזכות יחיאל משה בן נחמה טרצה נ"י

ולע"נ יוכבד מרים בת יחיאל משה ע"ה

נתרם ע"י משפחת שבו ירושלים

לוח היום יום

יום שניכו אייר, מא לעומר(תש"ג)
שיעורים:חומש: במדבר, שני עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה – לא שכחתי..
תניא: וההבדל.. 'עב' להחיותם.

קודם ציווי הוכח תוכיח, כתיב ולא תשנא את אחיך, כי זהו תנאי מוקדם להוכחה. ואח"ז [ואחר זה] כתיב ולא תשא עליו חטא, שאם לא פעלה ההוכחה, בודאי אתה האשם, שלא היו דברים היוצאים מן הלב.

מוסדות תורת אמת ירושלים עיה"ק

בנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא-דורנו

setTimeout(location.reload.bind(location), 90000);
בקרוב