check my blog website hot girl nice ass.
www.xxxsex.group
porn videos blonde teen enjoys hardcore pussy sex.

- האתר במהלך עבודות תחזוקה, ייתכנו בעיות תצוגה -

נר חמישי, תשי"ב
נר חמישי, תשי"באגרות קודש, א'שיט
קרא עוד

תמכו בעין יפה וביד נדיבה בישיבת תורת אמת.. תנו לה את האפשריות להמשיך בעבודתה הק'… ובזכות מצוה רבה זו ישפיע השי"ת ברכה והצלחה עליכם, על ביתכם וזרעכם, בכל מילי דמיטב.

כ"ג אייר, תשי"ח
כ"ג אייר, תשי"חאגרות קודש, ו'רסז
קרא עוד

בלי ספק אשר תהי' פעולתם וענינם בישיבת תורת אמת בתוספת וכו'… שכיון שנצטווינו על זה, בוודאי שנתנה האפשרית והכוחות… ויהי רצון שישפיעו גם על חבריהם בעבודה הקדושה… ובמילא יתפתח ויתגדל המוסד הק'…

כ"ז ניסן, תשכ"ד
כ"ז ניסן, תשכ"דאגרות קודש, ה'תתג
קרא עוד

על כאו"א מתלמידי הישיבה הקדושה תורת אמת, להשתדל ולעשות כל התלוי בו, להרבות מספר התלמידים…

ה' כסלו, תשכ"ד
ה' כסלו, תשכ"דאגרות קודש, ה'תשו
קרא עוד

בנועם נודעתי על דבר השתלדתו… לישיבת תורת אמת  בירושלים עיהקת"ו… רצוני להביע הנחת רוח שנגרמה לי ידיעה זו…

אל הנהלת ישיבת תורת אמת
אל הנהלת ישיבת תורת אמתאגרות קודש, ה'תקלו
קרא עוד

ואשרי חלקו של כל אחד ואחד המשתתף במפעל הנעלה האמור, השתתפות בממונו וכן בגופו (ע"י השפעה על ידידים שגם הם יעשו ככה)

מענה בכתי"ק
מענה בכתי"קלנוסע לאה"ק
קרא עוד

יעשה כאו"א מהנ"ל כל התלוי בו לביסוס והתרחבות תורת אמת… וזהו טובתם בזה ובבא.

כ מנחם אב, תשמ"ב
כ מנחם אב, תשמ"בלמשתתפים ביובל ה70
קרא עוד

הנני מתכבד להשתתף בשמחה האמורה, שמחתכם שמחתינו.. אנא אחינו הנכבדים חושו מהרו בעזרתכם ושלחו נדבת לבבכם הטובה.. יברך השם ית' אתכם, ביתכם וזרעכם בכל מילי דמיטב..

לאחינו בני ישראל
לאחינו בני ישראלאגרות קודש, ח'ב
קרא עוד

ולא עזב ולא יעזוב הרועה את צאן מרעיתו

כ"ח טבת, תשי"ז
כ"ח טבת, תשי"זאגרות קודש, ה'פד
קרא עוד

והרי זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר וכ"ק אביו.. מסיעת את כל אלו המתעסקים ומשתדלים בעניני תורת אמת שהוא יסודם ובה השקיעו מכחותיהם הפנימיים והעצמיים…

לאחינו בני ישראל
לאחינו בני ישראלכ"ב אייר, תשי"ז
קרא עוד

אשר לדעתי וכפי שראיתי במוחש… הנה ככל שיוסיף אומץ והשתדלות בחיזוק והתפתחות המוסד הק' – יתוסף בבריאותו גם כפשוטה, בריאות הגוף.

י"א אייר,  תרפ"ח
י"א אייר, תרפ"חאגרות קודש ריי"צ, שעו
קרא עוד

ישיבת תורת אמת.. אשר זכתה לשם טוב, ובזה הנני פונה בבקשה.. לעשות מעמד עבור ישיבת תורת אמת בעין יפה.. יברך השי"ת את כל העושים והמעשים הם וביתם וזרעם.. בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר..

כ"ד אדר, תשי"ג
כ"ד אדר, תשי"גאגרות קודש, ב'נז
קרא עוד

ובפרט לאלו שזכו ללמוד בישיבה מיסודם ובהנהלתם של נשיאנו צדיקי יסודי עולם… ובמילא נמשך לו תוספת ברכה והצלחה גם בחיי עולם, היינו גם בעולם הזה הגשמי…

כ' חשוון, תשכ"ה
כ' חשוון, תשכ"האגרות קודש הרבי נשי"ד
קרא עוד

וכבר נתונה ברכת מייסדה הגדול לכל הבא לעזרת המוסד הנעלה ישיבת תורת אמת אשר יסודותה בהררי קודש להצליח בכל עניניו בגשמיות וברוחניות. 

לאחינו בני ישראל
לאחינו בני ישראלכ' חשוון, תשכ"ה
קרא עוד

אף כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיאה השני של הישיבה עומד ומעורר רחמים בעד על תומכי הישיבה, הם וביתם וזרעם, גם ברוכים יהיו.

כ' חשוון, תשכ"ה
כ' חשוון, תשכ"האגרות קודש הרבי נשי"ד
קרא עוד

להרים כל כסף הקדשים.. בעד המוסד הקדוש הזה.. הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו… על יסוד הישיבה תורת אמת והחזקתה… כמה גדול הזכות של כל משתתף בממונו ובטרחתו.. של מוסד ק' זה..

ש"פ פרה, תשמ"ז
ש"פ פרה, תשמ"זשיחת כ"ק אדמו"ר
קרא עוד

הרי כאן המקום להזכיר ע"ד המלווה מלכה שמתקיימת… לטובת ישיבת תורת אמת.. יה"ר רצון שהכל יהי' בהצלחה רבה ומופלגה… ע"י נתינת ממון גשמי כפשוטו.. ותומכיה מאושר..

ידידנו אנ"ש שלומנו
ידידנו אנ"ש שלומנואגרות קודש רש"ב
קרא עוד

והנני לעורר את ידידינו אנ"ש לבוא לעזרת הדבר הגדול הזה ברוח נדיבה… וכל המשתדל בעניין הגדול הזה יתברך מהשי"ת בכה"ט וימלא השי"ת כל משאלות לבבו לטוב להצליחו בכל עניניו..

כ"ג אדר, תר"צ
כ"ג אדר, תר"צאגרות קודש ריי"צ, תעו
קרא עוד

ישיבת תורת אמת הנודעה ומפורסמה בטיב ענינה.. וחפצי אדיר בעזרתו ית' להגדילה ולהאדירה.. הנני פונה אל ידידינו אנ"ש… לבוא לעזרת הישיבה המפאורה תורת אמת..

ב' אלול, תרפ"ד
ב' אלול, תרפ"דאגרות קודש ריי"צ, רלה
קרא עוד

לבקש על  דבר החזקת הישיבה תורת אמת… להרים נדבתו בעין יפה בשביל החזקת הישיבה.. ובגלל הדבר הזה יברכם… בברכות מאליפות בבני חיי ומזונא רויחא.

כ' מנחם אב, תשמ"ב
כ' מנחם אב, תשמ"בשיחת כ"ק אדמו"ר
קרא עוד

ובפרט ששמה של הישבה כפי שנקבע ע"י רבותינו נשיאנו מייסדי הישיבה הוא "תורת אמת" והרי ידוע שאמת מורה על נצחיות..

ער"ח ניסן תער"ג
ער"ח ניסן תער"גאגרות קודש רש"ב
קרא עוד

וכל המתעסקים בזה יברכם השי"ת בכה"ט ברוח ובגשם…

ז' אדר ב, תשי"ד
ז' אדר ב, תשי"דאגרות קודש הרבי נשי"ד
קרא עוד

ומובטח כ"ק מו"ח אדמו"ר.. מנהל כל מוסדות חב"ד, אשר כל המשתדלים בהחזקתם והתפתחותם יגן עליהם בפני עלילות.. וימשיכו לבטח בעבודתם..

כ' חשון, תשכ"ה
כ' חשון, תשכ"האגרות קודש, הרבי נשי"ד
קרא עוד

הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח… על יסוד ישיבת תורת אמת והחזקתה…

כ' חשון, תשכ"ה
כ' חשון, תשכ"האגרות קודש הרבי נשי"ד
קרא עוד

להיותה גם אז יחידה בצביונה ותכונתה… כמה גודל הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרכתו… של מוסד ק' זה.

kissjav.ninja
horny milf fucks a cock and the bed. 91porn first time hairy lesbian and hot aunt blowjob duddyship day.
milky camgirl bouncing.desi girls angel fingered and tit fucked.